PRIVACY POLICY

PRIVACYBELEID Hello Enzo

Dataprivacy is voor Hello Enzo van groot belang daarom willen we open en transparant zijn over onze verwerking van je persoonlijke gegevens. We verwerken de aan ons verstrekte persoonsgegevens met de nodige zorg.

1) DE BEHEERDER

Hello Enzo is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient. Hello Enzo is ook verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. De maatschappelijke zetel van Hello Enzo met ondernemingsnummer BE0670 551 003  is gelegen te: Kromvenlaan 28A, 2960 Brecht (BE). De contactgegevens van Hello Enzo zijn: 0032498 10 60 30 of info@hello-enzo.com. De huidige verklaring is van toepassing op de webshop van Hello Enzo en op alle andere toepassingen en in het algemeen op de algehele communicatie van Hello Enzo. Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de algemene verkoopsvoorwaarden. 

 

2) PRIVACYWETGEVING

Om een optimale dienstverlening te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Hello Enzo jouw persoonsgegevens en andere belangrijke informatie verwerkt, waarborgt en beschermt. Bij het verzamelen en verwerken van jouw gegevens wenst Hello Enzo jouw privéleven en jouw persoonsgegevens op een zo maximaal mogelijke manier te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform de geldende wetgeving.  De huidige privacyverklaring heeft als doel je op een volledige manier te informeren over hoe Hello Enzo de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaart. De contractuele voorwaarden die gelden met  Hello Enzo blijven onveranderd.  

 

Wetgeving: Hello Enzo verwerkt alle persoonsgegevens die worden ingezameld in overeenstemming met de toepasselijke huidige regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en houdt rekening met de nieuwe wetgeving van de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening van Gegevensbescherming), die in werking treedt op 25 mei 2018. De verwerking en bewaring van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Er gebeurt enkel verwerking en bewaring van de persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend zijn en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is. Om je volledig te kunnen informeren, verwijzen we naar de GDPR (http://eur-lex.europa.eu/) waarvan de officiële verwijzing luidt als volgt: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Om een beter begrip te hebben over de gevolgen van de inwerkingtreding van de GDPR verwijzen we naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0 

3) GEGEVENSVERWERKING

Hello ENZO beschikt over talrijke gegevens van haar klanten, personeel, sollicitanten en leveranciers (hierna samengevat als “betrokkenen”). Met andere woorden treedt Hello ENZO op als gegevensverwerker.  Deze privacyverklaring dient te informeren aangaande de verwerkingsactiviteiten:

1. bekomen van gegevens

2. opslaan van gegevens

3. bewerken van gegevens

4. kopiëren van gegevens

5. doorgeven van gegevens

6. verwijderen van gegevens  

4) DOELEINDEN

Hello ENZO verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden, hetzij in het kader van de uitvoering van haar diensten, hetzij voor statistieke en commerciële redenen verbonden aan haar partners, en beperkt zich tot het essentiële. De persoonsgegevens zullen op een met de doeleinden verenigbare wijze worden verwerkt en de verwerking zal gebeuren op basis van de gegeven toestemming of wegens de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst. Overeenkomstig de contractuele verplichtingen bewaart  Hello ENZO de nodige gegevens die toelaten te communiceren met haar klanten, partners en leveranciers.  

5) COOKIES

Op onze website gebruiken wij enkel functionele cookies. Dit wil zeggen dat de gebruikte cookies enkel dienen om een goede dienstverlening te kunnen bezorgen via onze webshop. 

6) TOEGANG

Toegang tot de persoonsgegevens wordt uitsluitend verleend aan de personen voor wie het noodzakelijk is om zijn taken binnen Hello ENZO te kunnen uitoefenen. De personen die geautoriseerd zijn om toegang te verkrijgen tot jouw persoonsgegevens zijn gebonden in het kader van hun opdracht.  Hello ENZO deelt jouw persoonsgegevens met haar medewerkers, de ondernemingen die met haar gelieerd zijn voor dezelfde doeleinden zoals vermeld in onderhavige privacyverklaring. Die personen zijn gehouden aan een strikte professionele houding en aan alle voorgeschreven technische richtlijnen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.  Hello ENZO doet al het nodige om te vermijden dat personen zonder autorisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of die verwerken, wijzigen of verwijderen.​

7) BEWARING

Hello ENZO houdt jouw gegevens niet langer bij dan nodig voor het correct uitvoeren van opdrachten binnen de professionele samenwerking.  In de bedrijfssoftware worden waar technisch haalbaar inactieve fiches van contacten alsook hieraan verbonden persoonsgegevens gearchiveerd.  Hello ENZO kan echter jouw persoonsgegevens voor onbepaalde duur bewaren, met name de persoonsgegevens die met jouw toestemming verzameld zijn voor statistieke en commerciële doeleinden, verbonden aan de partners van Hello ENZO.

8) DELEN GEGEVENS

Hello ENZO heeft niet het voornemen de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie. Wij maken jouw gegevens niet over voor commerciële doeleinden zonder jouw voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. Iedere partij, dat wil zeggen zowel Hello ENZO als jezelf, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.  

9) GEGEVENSBESCHERMING

Elke verwerking van gegevens (inclusief persoonsgegevens) is onderhevig aan voortdurende evaluatie naar beveiliging en verwerkingsmethode toe teneinde te voldoen aan de geldende wetgeving. Er worden heel concrete maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. 

 

 

 

10) JOUW RECHTEN

Je hebt het recht tot inzage van de gegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt het recht deze gegevens te laten aanpassen / rechtzetten of het schrappen ervan. Je kan je gegevens steeds opvragen door een mail te sturen naar info@hello-enzo.com.